جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,370 12.33 7,476 11.48 9,085 12.66 9,141 13.14
اوراق مشارکت 14,343 74.6 40,713 62.51 44,253 61.65 44,509 64
سپرده بانکی 5,597 29.11 16,630 25.53 18,070 25.18 15,416 22.17
وجه نقد 36 0.19 67 0.1 67 0.09 66 0.1
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,121 -16.23 243 0.37 303 0.42 417 0.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,977 10.28 5,822 8.94 6,422 8.95 6,516 9.37