بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 553 6.71 669 3.79 660 3.41 706 3.41
اوراق مشارکت 7,102 86.28 4,126 23.34 4,138 21.37 4,171 20.16
سپرده بانکی 1,682 20.43 12,749 72.13 14,467 74.7 15,723 76.01
وجه نقد 15 0.18 54 0.31 54 0.28 54 0.26
سایر دارایی ها -1,120 -13.61 77 0.43 47 0.24 31 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 553 6.71 669 3.79 660 3.41 706 3.41