بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 537 7.07 136 0.91 27 0.17 781 4.56
اوراق مشارکت 7,326 96.58 10,477 70.21 7,977 49.75 5,649 32.97
سپرده بانکی 924 12.19 3,890 26.06 7,237 45.13 10,499 61.28
وجه نقد 10 0.13 25 0.17 56 0.35 57 0.33
سایر دارایی ها -1,403 -18.5 396 2.65 738 4.6 145 0.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 537 7.07 136 0.91 27 0.17 781 4.56