بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 567 6.58 785 3.8 985 4.44 1,051 4.79
اوراق مشارکت 7,057 81.86 5,293 25.6 7,511 33.87 8,411 38.37
سپرده بانکی 2,045 23.72 14,296 69.15 13,232 59.68 12,033 54.89
وجه نقد 17 0.19 54 0.26 54 0.24 54 0.25
سایر دارایی ها -1,066 -12.36 246 1.19 392 1.77 372 1.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 567 6.58 785 3.8 985 4.44 1,051 4.79