بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 547 6.92 498 3.06 688 4.18 665 4.01
اوراق مشارکت 7,261 91.86 5,190 31.89 4,156 25.26 4,205 25.38
سپرده بانکی 1,302 16.47 10,191 62.62 11,455 69.61 11,558 69.76
وجه نقد 13 0.16 56 0.34 54 0.33 54 0.33
سایر دارایی ها -1,218 -15.41 339 2.08 103 0.62 87 0.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 547 6.92 498 3.06 688 4.18 665 4.01