بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 694 6.93 1,926 6.62 2,775 8.67 2,584 8.03
اوراق مشارکت 7,654 76.49 14,673 50.46 17,284 54.02 17,671 54.93
سپرده بانکی 2,843 28.41 12,086 41.56 11,580 36.19 11,573 35.98
وجه نقد 22 0.22 64 0.22 70 0.22 70 0.22
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,207 -12.06 329 1.13 287 0.9 271 0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 693 6.93 1,924 6.62 2,775 8.67 2,584 8.03