جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 982 7.99 3,712 8.61 4,220 9.38 4,853 10.17
اوراق مشارکت 9,287 75.55 24,845 57.62 24,259 53.93 28,973 60.7
سپرده بانکی 3,675 29.9 13,776 31.95 14,884 33.09 13,646 28.59
وجه نقد 28 0.23 69 0.16 69 0.15 69 0.15
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,679 -13.66 718 1.66 1,554 3.45 190 0.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 791 6.44 2,298 5.33 4,196 9.33 4,811 10.08