جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 838 7.45 2,763 7.49 2,968 7.68 3,366 6.74
اوراق مشارکت 8,490 75.43 19,735 53.53 21,681 56.11 27,449 54.94
سپرده بانکی 3,365 29.9 14,087 38.21 13,707 35.47 18,816 37.66
وجه نقد 26 0.23 80 0.22 69 0.18 69 0.14
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,464 -13.01 201 0.55 215 0.56 261 0.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 838 7.45 2,763 7.49 2,968 7.68 3,366 6.74