اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران در تاریخ 1397/10/02 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 74 ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/25 در خصوص تمدید دوره فعالیت(اساسنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس
آگهی ثبتی مجمع 1399/06/29(مجمع سالیانه)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/13 در خصوص تغییر آدرس و ساعت صدور و ابطال(اساسنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/29 در خصوص تصویب صورتهای مالی،تغییر حسابرس و انتخاب روزنامه، به همراه تاییدیه سازمان بورس (اساسنامه ای)
آگهی ثبتی مجمع 1399/02/09(تغییرات اساسنامه)
تاییدیه سازمان درخصوص اعمال ابلاغیه 12020112 طی مجمع مورخ 99/02/09
تغییر متولی صندوق طی مجمع 1399/02/21
تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 1400/02/20 طی مجمع 1399/02/13
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغییر حسابرس صندوق طی مجمع 1398/06/10
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/03/31
آگهی ثبتی تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 99/02/20 طی مجمع 98/02/18
تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 99/02/20 طی مجمع 98/02/18
تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 98/02/20 طی مجمع 97/11/17
حذف ضامن جبران خسارت یا سود طی مجمع 19/08/1397 (اصلاحی)
حذف ضامن جبران خسارت یا سود طی مجمع 19/08/1397 / اصلاحی
حذف ضامن جبران خسارت یا سود طی مجمع 19/08/1397
تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 97/11/20 طی مجمع 97/08/19
تغییرات اساسنامه طی مجمع 97/06/19
تمدید فعالیت صندوق و اضافه شدن ماده جدید به اساسنامه طی مجمع 96/10/16
تمدید فعالیت صندوق طی مجمع 97/01/08
تمدید فعالیت صندوق طی مجمع 96/02/18
تغییر ساختار صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران