امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران در تاریخ 1397/10/02 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/25 در خصوص تغییرهزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها(امیدنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/13 در خصوص تغییر محل اقامت و تصویب ابلاغیه های 12020182 و 12020183 (امیدنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/07 در خصوص افزایش هزینه های ارکان صندوق و تصویب ابلاغیه های 12020174 و 12020178 (امیدنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/05 در خصوص افزایش سقف صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس (امیدنامه ای)
تاییدیه سازمان درخصوص اعمال ابلاغیه 12020112 طی مجمع مورخ 99/02/09
تغییر متولی صندوق طی مجمع 1399/02/21
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/06/10
تغییرات امیدنامه طی مجمع 19/08/97
تغییرات بند 3/1 امیدنامه مجمع مورخ 1397/08/19
تغییر بند 3 /1 امیدنامه طی مجمع 1397/08/19
(1)تغییرات امیدنامه مورخ 17/01/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 26/12/1393
تغییرات امیدنامه مورخ 15/06/1393
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ1396/09/04
تغییرات امید نامه مورخ03/06/1394
تغییر ساختار صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/12/06 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران
اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار