دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت بنیاد حامیان دانشگاه تهران 950 %95.00
2 سبدگردان كاريزما 50 %5.00