دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت بنیاد حامیان دانشگاه تهران 950 %95.00
2 سبدگردان كاريزما 30 %3.00
3 علي تيموري شندي 10 %1.00
4 فريدون زارعي 10 %1.00