اخبار

عنوان تاریخ درج
سود محقق شده صندوق برای دوره منتهی به 29اسفند ماه 1398، 20/5درصد می باشد که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید. 1399/01/05
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/12/04
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/30صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/11/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 1398/10/25 1398/10/14
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/10/01
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/08/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/09/02
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/07/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/08/01
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/07/02
اصلاحیه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 20-06-1398 1398/06/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 20-06-1398 1398/06/13
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/06/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/06/10 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/05/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/05/02
آگهی دعوت به مجمع مورخ 97/11/17 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/11/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1397/10/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/11/02
تقسیم سود دوره منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/10/02
دعوت به مجمع مورخ 97/08/19 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/08/15
دعوت به مجمع مورخ 97/07/14 صندوق دانشگاه تهران 1397/07/04
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/02/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/11/28
مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1395/07/06
تغییر ساختار صندوق 1394/12/03
تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1394/06/17
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1394/01/23
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1393/09/25
حامیان دانشگاه تهران به پا خاستند 1392/12/17
آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری تهران 1392/12/17
نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می شود. 1392/12/04