بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1397/07/30 1397/08/26
گزارش وجوه پرداختی مدیر برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1397/07/30 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/08/13
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق برای دوره تقسیم سود منتهی به 1396/12/29 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/01/07
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا برای دوره تقسیم سود منتهی به 1396/11/30 1396/12/14
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1396/06/31 1396/11/16
گزارش وجوه صرف شده مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشکاه تهران در امور نیکوکارانه برای تقسیم منافع منتهی به 1396/06/31 1396/11/10
گزارش وجوه صرف شده مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشکاه تهران در امور نیکوکارانه برای تقسیم منافع منتهی به 1396/06/31 1396/08/16
گزارش وجوه صرف شده مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشکاه تهران در امور نیکوکارانه برای تقسیم منافع منتهی به 1396/06/31 1396/07/12
مدارک مربوط به گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 1396/03/31 1396/05/24
اظهار نظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیراجرا برای دوره های 31-06-1395 و 30-12-95 1396/03/01
مدارک مربوط به گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 1395/12/30 1396/02/31
گزارش وجوه پرداختی مدیر برای دوره منتهی به30/12/1395 1396/01/08
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 31/06/1395 1395/12/23
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 31/06/1395 1395/07/12
مدارک مربوط به گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 29/12/1394 1395/04/21
اظهارنظرحسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیراجرا برای دوره های 31-06 و 29-12-94 1395/04/21