ارکان صندوق

کارگزار صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به همراه توضیحات

حسابرس صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

مدیر ثبت صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به همراه توضیحات