ارکان صندوق

حسابرس صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

مدیر اجرا

کارگزار صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به همراه توضیحات

متولی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران