تغییر ساختار صندوق

تغییر ساختار صندوق
بر اساس مجوز شماره ٣٦٦٨/١٢٢ مورخ ٠٤/١١/١٣٩٤تغییرات زیر در صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران ایجاد گردید و اساسنامه  و امیدنامه صندوق به طور کامل تغییر یافت:
١- حذف رکن ضامن نقدشوندگی 
٢-تبدیل ساختار صندوق از " درسهام " به " در اوراق بهادار بادرآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده "
٣- اضافه نمودن رکن ضامن جبران خسارت یا سود به ارکان
تغییرات فوق به همراه اساسنامه جدید صندوق طی شماره ١٣٩٤٣٠٤٠٠٩٠١١٢٦٨٨٩ مورخ ٢٨/١١/١٣٩٤ نزد اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید.

شایان ذکر است براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات فوق از تاریخ آگهی ثبتی تغییرات ( ٢٨/١١/١٣٩٤) قابل اعمال است.