تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

به نام خدا
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و حدود اختیار آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در جلسه روز سه شنبه  مورخ ٢١/١١/ ١٣٩٣ در ساعت ١١صبح و در اجرای ماده ٤٠ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران را به شرح زیر انتخاب نمود:
ردیف نام و نام خانوادگی      
١ فریدون زارعی
٢ علی تیموری شندی
٣ علیرضا سیری
٤ محمد عابد
٥ حسین صفری

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه  صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. 
رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی٥ نفر فوق پیوست شده‌است.
مدیر صندوق به آقای فریدون زارعی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.