صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

الف- تشکیل جلسه:
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز ‌شنبه مورخ ١٥/٠٦/١٣٩٣، رأس ساعت ١٧:٣٠ در محل شرکت سبدگردان کاریزما واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ١٠٠درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:
ب- انتخاب هیأت رئیسه:
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
١- آقای ساسان مهرانی                                 رئیس مجمع
٢- آقای فریدون زارعی                                 ناظر
٣- آقای علی تیموری شندی                          ناظر 
٤- آقای محمد عابد                                     دبیر مجمع
ج- قرائت دستور جلسه: 
١- تصمیم‌گیری برای اعمال تغییرات در امیدنامه درخصوص موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق
٢- تصمیم‌گیری برای اعمال تغییرات در امیدنامه درخصوص اهداف و استراتژی‌های صندوق
د- مصوبات:
پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
١- به انتهای بند دوم امیدنامه بخش ٢-١ که مربوط به اهداف و استراتژی‌های صندوق است، عبارت ذیل اضافه گردد: 
" مدیر می¬تواند به¬منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد 
آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت¬های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی¬که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

٢- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری مندرج در بند٢ بخش ٢-٢ امیدنامه، عبارت ذیل اضافه گردد:
"٢-٢-٦- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه¬گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به¬منظور بستن موقعیت¬های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده¬اند."