حامیان دانشگاه تهران به پا خاستند

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با هدف تجهیز و توسعه کتابخانه های دانشگاه تهران، کمک به دانشجویان بی بضاعت دانشگاه تهران، حمایت از پایان نامه های ممتاز و برتر و کمک به انتشار نشریات داخلی و بین المللی دانشگاه تهران و... پذیره نویسی را آغاز کرد.