تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 فروردین ماه 1400

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه1400 به ازای هر واحد 12,500 ریال به سرمایه گذاران پرداخت گردید.