تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30اسفند ماه ماه1399

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 30 اسفند  ماه 1399، به ازای هر واحد 12,500 ریال به سرمایه گذاران پرداخت گردید.