تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30دی ماه1399

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 30دیماه 1399، به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.