تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30آذرماه ماه1399

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 30آذر ماه 1399، به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.