تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30آبان ماه1399

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 30آبان ماه1399، 17.5% درصد  که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.