تقسیم سود صندوق برای دوره منتهی به 31شهریورماه 1399

سوددورهیک ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1399،صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران به ازای هر واحد 11،110 ریال پرداخت گردید.