تقسیم سود صندوق برای دوره منتهی به 31مرداد ماه 1399

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه1399، 17.5% درصد  که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.