تقسیم سود صندوق برای دوره منتهی به 31تیرماه 1399

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 1399، 17.5% درصد  که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.