تقسیم سود صندوق برای دوره سالانه منتهی به 31 خرداد ماه 1399

سود محقق شده صندوق برای دوره سالانه منتهی به 31 خرداد ماه 1399، معادل  35.6% درصد می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت گردید.