سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399، 95.5% درصد که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399، 95.5% درصد  که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.