تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399، 66% درصد  که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.