سود محقق شده صندوق برای دوره منتهی به 29اسفند ماه 1398، 20/5درصد می باشد که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.