تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398، 33/65% درصد (به ازای هر واحد 12,500 ریال)  و بازدهی کسب شده طی 8 ماهه منتهی به 1398/11/30 معادل 28% می باشد.