تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/30صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

سود محقق شده صندوق برای دوره منتهی به 30 دی ماه 1398  32 درصد می باشد که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.