تقسیم سود دوره منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

سود محقق شده صندوق برای دوره منتهی به 30 آذر ماه1398  24 درصد می باشد که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.