تقسیم سود دوره منتهی به 1398/08/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران منتهی به 30 آبان ماه1398 به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15.6درصد سالانه پرداخت گردید.