تقسیم سود دوره منتهی به 1398/07/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران منتهی به 30 مهرماه 1398 به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 30.17 درصد سالانه محقق شد که 15 درصد آن پرداخت گردید.