اصلاحیه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 20-06-1398

بدین وسیله به اطلاع کلیه دارندگان واحدهای ممتاز و ارکان محترم صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران میرساند تاریخ صحیح برگزاری مجمع صندوق روز چهارشنبه 20-06-1398  ساعت 15 میباشد که دردعوتنامه های منتشر شده  به اشتباه یکشنبه ذکر شده که ضمن پوزش تصحیح میگردد.