تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

پرداخت سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران منتهی به 31 مردادماه 1398 به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 21.3 درصد سالانه پرداخت گردید.