آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری تهران

پذیره نویسی صندوق نیکوکار دانشگاه تهران همزمان با جشن نیکوکاری آغاز شده است تا افراد نیکوکار و خیر بتوانند به این صندوق کمک کنند.