نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می شود.

رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران گفت: نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می‌شود.