اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1400/01/25 1400/01/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1400/01/25 1400/01/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1400/01/25 1400/01/14
تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30اسفند ماه ماه1399 1400/01/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/13 در خصوص تغییر آدرس و ساعت صدور و ابطال(اساسنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس 1399/12/26
تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30بهمن ماه1399 1399/12/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/12/13 1399/12/02
تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30دی ماه1399 1399/11/05
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/07 در خصوص افزایش هزینه های ارکان صندوق و تصویب ابلاغیه های 12020174 و 12020178 (امیدنامه ای) 1399/10/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/10/07 1399/10/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/10/07 1399/10/03
تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30آذرماه ماه1399 1399/10/02
تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30آبان ماه1399 1399/09/03
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/29 در خصوص تصویب صورتهای مالی،تغییر حسابرس و انتخاب روزنامه (اساسنامه ای) 1399/08/24
تقسیم سود صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30مهرماه1399 1399/08/05
تقسیم سود صندوق برای دوره منتهی به 31شهریورماه 1399 1399/07/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/06/29 1399/06/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/06/29 1399/06/19
تقسیم سود صندوق برای دوره منتهی به 31مرداد ماه 1399 1399/06/02
تاییدیه سازمان درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 50،000 واحد به 500،000 واحد طی مجمع مورخ 99/05/05(امید نامه ای) 1399/05/21
آگهی ثبتی مجمع 1399/02/21(تغییر متولی) 1399/05/14
آگهی ثبتی مجمع 1399/02/09(تغییرات اساسنامه) 1399/05/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/05/05 1399/05/04
تقسیم سود صندوق برای دوره منتهی به 31تیرماه 1399 1399/05/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/04/04 1399/04/04
تقسیم سود صندوق برای دوره سالانه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/03
سود محقق شده صندوق برای یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399، 95.5% درصد که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید. 1399/03/03
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري دانشگاه تهران در تاريخ 1399/02/21 1399/02/10
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري دانشگاه تهران در تاريخ 1399/02/13 1399/02/10
ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 1397/07/10 سازمان در خصوص تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت طی سال مالی 1399/02/09
تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1399/02/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري دانشگاه تهران در تاريخ 1399/02/09 1399/01/30
سود محقق شده صندوق برای دوره منتهی به 29اسفند ماه 1398، 20/5درصد می باشد که به ازای هر واحد 12,500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید. 1399/01/05
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/11/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/12/04
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/10/30صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/11/02
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 1398/10/25 1398/10/14
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/10/01
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/08/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/09/02
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/07/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/08/01
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/07/02
اصلاحیه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 20-06-1398 1398/06/16
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 20-06-1398 1398/06/13
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/05/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/06/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/06/10 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/05/26
تقسیم سود دوره منتهی به 1398/04/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/05/02
آگهی دعوت به مجمع مورخ 97/11/17 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/11/16
تقسیم سود دوره منتهی به 1397/10/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/11/02
تقسیم سود دوره منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/10/02
دعوت به مجمع مورخ 97/08/19 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/08/15
دعوت به مجمع مورخ 97/07/14 صندوق دانشگاه تهران 1397/07/04
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/02/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/11/28
مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1395/07/06
تغییر ساختار صندوق 1394/12/03
تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1394/06/17
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1394/01/23
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1393/09/25
حامیان دانشگاه تهران به پا خاستند 1392/12/17
آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری تهران 1392/12/17
نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می شود. 1392/12/04