گزارش های مدیر اجرا

عنوان تاریخ درج
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/12/30 1400/01/28
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/11/30 1400/01/10
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/11/30 1399/12/27
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/10/30 1399/12/26
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/10/30 1399/12/24
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/09/30 1399/12/17
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/09/30 1399/12/12
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/08/30 1399/10/27
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/08/30 1399/10/23
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/07/30 1399/09/30
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/07/30 1399/09/25
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/06/31 1399/09/10
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/06/31(اصلاحی) 1399/08/17
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/06/31 1399/08/03
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/05/31 1399/07/19
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/05/31 1399/07/12
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/04/31 1399/06/29
گزارش سالیانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 1399/03/31 1399/06/29
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/04/31 1399/06/25
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/03/31 1399/06/19
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/03/31 1399/06/19
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/02/31 1399/03/25
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1399/01/31 1399/03/11
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره منتهی به 1399/01/31 1399/02/27
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/12/29 1399/02/10
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1399/12/29 1399/02/06
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/11/30 1399/01/24
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/11/30 1398/12/28
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/10/30 1398/11/27
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/10/30 1398/11/14
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/09/30 1398/10/29
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/09/30 1398/10/10
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/08/30 1398/09/12
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/08/30 1398/09/06
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/07/30 1398/08/29
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/07/30 1398/08/11
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/06/31 1398/07/09
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/06/31 1398/07/07
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/05/31 1398/06/30
اظهارنظر حسابرس و تاییدیه متولی در خصوص گزارش تجمیعی صرفه وجوه سالانه مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای سال مالی منتهی به 98/03/31 1398/06/24
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/05/31 1398/06/10
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/04/31 1398/05/08
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1398/03/31 1398/04/30
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/03/31 1398/04/26
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 13980231 1398/04/19
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/02/31 1398/04/10
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 13980131 1398/03/29
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1398/01/31 1398/03/22
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1397/12/29 1398/03/12
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1397/12/29 1398/03/04
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1397/11/30 1398/03/04
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1397/11/30 1398/02/21
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره های منتهی به 1397/09/30 و 1397/10/30 1397/12/25
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق برای دوره تقسیم سود منتهی به 1397/10/30 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/11/13
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق برای دوره تقسیم سود منتهی به 1397/09/30 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/11/13
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1396/11/30 تا دوره منتهی به 1397/08/30 1397/11/10
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1397/08/30 1397/11/10
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق برای دوره تقسیم سود منتهی به 1397/08/30 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/09/06
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق برای تقسیم سود دوره های منتهی به 1396/11/30 و 1396/12/29 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/09/06
گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1397/07/30 1397/08/26
گزارش وجوه پرداختی مدیر برای تقسیم سود دوره ای تا تاریخ 1397/07/30 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/08/13
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق برای دوره تقسیم سود منتهی به 1396/12/29 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/01/07
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا برای دوره تقسیم سود منتهی به 1396/11/30 1396/12/14
اظهارنظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 1396/06/31 1396/11/16
گزارش وجوه صرف شده مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشکاه تهران در امور نیکوکارانه برای تقسیم منافع منتهی به 1396/06/31 1396/11/10
گزارش وجوه صرف شده مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشکاه تهران در امور نیکوکارانه برای تقسیم منافع منتهی به 1396/06/31 1396/08/16
گزارش وجوه صرف شده مدیر اجرای صندوق نیکوکاری دانشکاه تهران در امور نیکوکارانه برای تقسیم منافع منتهی به 1396/06/31 1396/07/12
مدارک مربوط به گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 1396/03/31 1396/05/24
اظهار نظر حسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیراجرا برای دوره های 31-06-1395 و 30-12-95 1396/03/01
مدارک مربوط به گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 1395/12/30 1396/02/31
گزارش وجوه پرداختی مدیر برای دوره منتهی به30/12/1395 1396/01/08
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 31/06/1395 1395/12/23
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 31/06/1395 1395/07/12
مدارک مربوط به گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 29/12/1394 1395/04/21
اظهارنظرحسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیراجرا برای دوره های 31-06 و 29-12-94 1395/04/21