مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1400/01/25 1400/01/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1400/01/25 1400/01/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1400/01/25 1400/01/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/13 در خصوص تغییر آدرس و ساعت صدور و ابطال(اساسنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس 1399/12/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/13 در خصوص تغییر محل اقامت و تصویب ابلاغیه های 12020182 و 12020183 (امیدنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس 1399/12/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/12/13 1399/12/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/12/13 1399/12/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/12/13 1399/12/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/07 در خصوص افزایش هزینه های ارکان صندوق و تصویب ابلاغیه های 12020174 و 12020178 (امیدنامه ای) به همراه تاییدیه سازمان بورس 1399/10/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/10/07 1399/10/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/10/07 1399/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/29 در خصوص تصویب صورتهای مالی،تغییر حسابرس و انتخاب روزنامه، به همراه تاییدیه سازمان بورس (اساسنامه ای) 1399/08/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاری نيکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/06/29 1399/06/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/06/29 1399/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/05 در خصوص افزایش سقف صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس (امیدنامه ای) 1399/05/21
آگهی ثبتی مجمع 1399/02/21(تغییر متولی) 1399/05/14
آگهی ثبتی مجمع 1399/02/09(تغییرات اساسنامه) 1399/05/14
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/05/05 1399/05/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/04/04 1399/04/04
صورت جلسه و تاییدیه سازمان درخصوص اعمال ابلاغیه 12020112 طی مجمع مورخ 99/02/09(امید نامه ای) 1399/03/10
صورت جلسه و تاییدیه سازمان درخصوص اعمال ابلاغیه 12020112 طی مجمع مورخ 99/02/09(اساسنامه ای) 1399/03/10
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/21صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تغییر متولی) 1399/02/31
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/13صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تمدید فعالیت) 1399/02/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/02/21 1399/02/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/02/13 1399/02/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1399/02/09 1399/02/09
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 1398/11/20
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/25 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تغییر آدرس) 1398/11/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1398/10/25 1398/10/25
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/10 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تغییرات امیدنامه) 1398/07/07
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/10 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تصویب صورتهای مالی) 1398/07/07
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه تهران در تاريخ 20-06-1398 1398/06/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1398/06/10 1398/06/10
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/18 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تمدید فعالیت) 1398/03/18
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/11/17 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تمدید فعالیت) 1397/12/04
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1397/11/17 1397/11/17
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/08/19 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (حذف ضامن جبران خسارت یا سود) - (اصلاحی) 1397/11/06
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/08/19 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (حذف ضامن جبران خسارت یا سود) -اصلاحی 1397/10/18
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/08/19 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (حذف ضامن جبران خسارت یا سود) 1397/10/03
مصوبات مجمع 1397/08/19 صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1397/08/30
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/08/19صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/08/30
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/08/19صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران (تمدید فعالیت) 1397/08/30
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1397/08/19 1397/08/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1397/08/19 1397/08/19
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/07/14 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/08/06
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/06/19 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/07/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1397/07/14 1397/07/14
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1397/06/19 1397/06/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1397/01/08 1397/06/10
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/01/08 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/06/10
صورت جلسه مجمع مورخ 23-02-1397 1397/03/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1397/02/23 1397/02/23
صورت جلسه مجمع 06-12-1396 و تاییدیه سازمان بورس واوراق بهادار 1396/12/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 1396/12/06 1396/12/06
انتقال واحدهای ممتاز صندوق 1396/11/02
صورت جلسه مجمع 16-10-1396 و تاییدیه سازمان بورس واوراق بهادار 1396/11/01
صورتجلسه و تاییدسازمان مجمع مورخ 1396/09/04 (تصویب صورتهای مالی) 1396/10/23
صورتجلسه و تاییدسازمان مجمع مورخ1396/09/04 1396/10/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 4 آذرماه 1396 ساعت 10صبح 1396/09/04
صورتجلسه مجمع دانشگاه تهران به تاریخ 18-2-1396(تمدید فعالیت صندوق) 1396/05/15
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1395/12/30 1396/01/29
آگهی 1395/10/22
تاییدیه مجمع مورخ 06-07-95صندوق دانشگاه تهران توسط سازمان بورس 1395/08/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 06/07/1395 1395/07/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 06/07/1395 1394/12/03
تاییدیه صورتجلسه مورخ03/06/1394 ساعت 11:30 توسط سازمان بورس در مورخ 04/11/1394 1394/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ03/06/1394 ساعت11:30 1394/11/05
تاییدیه صورتجلسه مورخ03/06/1394 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران توسط سازمان بورس 1394/06/31
آگهی تغییرات صاحبان امضاصندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ19/01/1394 1394/01/29
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 26/12/1393 1394/01/23
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ26/11/1393 1394/01/23
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ 15-6-93 1393/09/25
مجمع 1393/04/11