صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/29
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/09/30 حسابرسی شده 1399/11/19
گزارش حسابرس و صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/11/19
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/03/31 حسابرسی شده 1399/06/18
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/03/31 1399/06/18
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکر منتهی به 31 خرداد ماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری دانشگاه تهران 1399/04/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 خرداد ماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری دانشگاه تهران ( حسابرسی نشده) 1399/04/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398 حسابرسی شده 1398/11/21
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398 حسابرسی شده 1398/11/21
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398 1398/10/28
صورتهاي مالي صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398 ( حسابرسی نشده) 1398/10/28
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران دوره منتهی به 30آذر ماه1398 1398/10/02
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/03
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران دوره منتهی به 30 مهر ماه 1398 1398/08/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره 3 ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1398/07/29
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران دوره منتهی به 31 شهریورماه 1398 1398/07/09
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران دوره منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/07
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1398 1398/05/09
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 خردادماه سال 1398 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران ( حسابرسی شده) 1398/05/09
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران دوره منتهی به 31 تیرماه 1398 1398/05/05
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 خردادماه سال 1398 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران ( حسابرسی نشده) 1398/04/26
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1398 1398/04/26
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران دوره منتهی به 31خرداد1398 1398/04/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1396 1398/02/07
صورت های مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 1398/02/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 بهمن1397 1397/12/08
صورتهاي مالي صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 ( حسابرسی شده)، اصلاحی 1397/11/17
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 1397/11/16
صورتهاي مالي صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397( حسابرسی شده) 1397/11/16
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 دی 1397 1397/11/08
صورتهاي مالي صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 (حسابرسي نشده) (اصلاحی) 1397/10/29
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 1397/10/26
صورتهاي مالي صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره مالی شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 (حسابرسي نشده) 1397/10/26
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/05
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/07
گزارش پرتفوي ماهيانه صندوق نيکوکاري دانشگاه تهران منتهي به 30 مهر 1397 1397/08/06
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري دانشگاه تهران براي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسي نشده) 1397/07/28
صورتهاي مالي سه ماهه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري دانشگاه تهران براي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسي نشده) 1397/07/28
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1397(حسابرسی شده) 1397/07/11
صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 خرداد 1397 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران( حسابرسی شده) 1397/07/11
صورت مالی سالانه منتهی به 31 خردادماه سال1397 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران( حسابرسی نشده) 1397/07/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1397 1397/07/10
گزارش پرتفوي ماهيانه صندوق نيکوکاري دانشگاه تهران منتهي به 1397/06/31 1397/07/09
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 فروردین 1397 1397/06/12
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/06/12
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397 1397/06/12
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 تیر 1397 1397/06/12
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/12
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 29 اسفندماه سال1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/02/01
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29 اسفندماه سال1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1397/02/01
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 اسفند 1396 1397/01/15
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/12
صورت مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران ( حسابرسی شده) 1396/11/14
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذرماه 1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/11/14
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/14
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/14
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دانشگاه تهران برای دوره منتهی به 30 دی 1396 1396/11/09
صورت مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران ( حسابرسی نشده) 1396/10/25
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذرماه 1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/10/25
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال 1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/07/25
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/07/25
صورت مالی منتهی به 31 خردادماه سال1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران(حسابرسی شده) 1396/06/28
گزاش عملکرد منتهی به 31 خردادماه سال1396 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران(حسابرسی شده) 1396/06/28
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران( حسابرسی نشده) 1396/06/08
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/06/08
صورت مالی نه ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/02/04
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1396/02/04
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/12/22
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/12/22
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 30/09/1395 (حسابرسی نشده) 1395/10/28
اظهارنظرحسابرس مبنی بر گزارش مصرف وجوه توسط مدیراجرابرای دوره های31-06و29 -12-94 1395/04/13
مدارک مربوط به گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 29/12/1394 1395/04/13
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 29/12/1394 1395/01/28
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 31/06/1393 1394/11/27
.گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 29/12/1393 1394/11/27
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 29/12/1393 1394/11/27
گزارش وجوه پرداختی مدیر و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا منتهی به 31/06/1394 1394/11/27
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 30/09/1394 (حسابرسی شده) 1394/10/30
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق نیکو کاری دانشگاه تهران منتهی به 30 آذرماه 1394 1394/10/30
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394 (حسابرسی نشده) 1394/10/14
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394 1394/10/14
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1394/06/31 1394/10/14
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1394/06/31 1394/07/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/06/31 1394/07/27
صورت مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به 31 خردادماه 1394 1394/05/19
گزارش عملکرد حسابرسی شده سالیانه منتهی به 31 خردادماه 1394 1394/05/19
صورت مالی سالیانه منتهی به 31 خردادماه 1394 (حسابرسی نشده) 1394/04/20
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران منتهی به 31-03-94(حسابرسی نشده) 1394/04/20
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/02/20
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/02/20
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 30/09/1393 (حسابرسی شده) 1394/01/15
گزارش وجوه پرداخت شده به مدیر اجرا 1393/11/29
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) 1393/10/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده) 1393/07/26
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده) 1393/07/26
صورت مالی 1 ماه و 3 روزه منتهی به خردادماه 1393 (حسابرسی شده) 1393/05/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران منتهی به 31-03-93 1393/04/24